กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนาตยา ทุมจันทร์
ครู


นางสาววรารัตน์ กาฬสุวรรณ
ครู


นางดำเนิน วงศ์สิทธ์
ครู


นางนราภรณ์ ประกอบสุข
ครู


นางปริมประภา จารุสาร
ครู


นางสาวะลี อินทรรี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณภา กุลบุตร
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวพรทิพา พรหมภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมรกต รักซื่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกิ่งแก้ว องอาจ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมัชธิณี อาจหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจินตนา ใจกล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉันทนา วาปี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวโชติกา บุตรวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐพงษ์ ศรีโคตร
คนงานทั่วไป