กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวบุญญิสา ขันธิวัตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายธีระยุทธ์ ศรีมุงคุณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวปวัณรัตน์ ทศรักษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายปรีชา จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางจิตสุภา สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวุฒิชัย งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชญานุช สุนทรารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป