สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสิรมณี ทีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พันจ่าอากาศเอกวรศักดิ์ วรโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายราชกิจ บัวบาน
นิติกร


จ.อ.พิริยพงศ์ สิงหรา
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายชัยวัฒน์ โคตรสมบัติ
เจ้าพนักงา่นธุรการชำนาญงาน


นางสาวพัชราภรณ์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์ศรี พันธ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุระศักดิ์ โนนทราย
ภารโรง


นางสาวเนตรนภา ศรศรี
คนงานทั่วไป


นางบัวลี บุพกิจ
คนงานทั่วไป


นายสมบูรณ์ แก้วพิลึก
พนักงานขับรถยนต์


นายวัชชิระ บุญประสิทธ์
คนสวน


นายวิชิต พันธ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุวัฒน์ เหล่าสิงห์เจริญสุข
จ้างเหมาบริการ


นายอนุพนธ์ เชื้อพันธ์
จ้างเหมาบริการ