หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัด


นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมนต์มนัส บุตรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม