หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัด


img_2020_03_26_13_29_40
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฐานิกา ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมนต์มนัส บุตรนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางบุญช่วย ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม