สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายไชโย ไชยสัจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


นายประสิทธิ์ พวงดี
รองประธานสภาฯ


นางสาวรัตติยา พวงดี
เลขาสภาฯ


นางอรนุช นุกิจ
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายอุดม แก้วกัณหา
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายสุริยา ผายพันธุ์
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายหนูกาญจน์ สิทธิวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายสุวิพล มิยะวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายเหลา ประกอบสุข
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายประเทือง สมคะเณย์
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายวิเชียร ชนะวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายวินัย สุโท
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายสุรสิทธิ์ สายอุตส่าห์
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นายอุดมพร ทุมจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ 7


นางวรินทร์ พิลาดี
สมาชิก อบต. หมู่ 8


นายประยูร อินทร์เอี่ยม
สมาชิก อบต. หมู่ 8


นางบุญชู ทองดี
สมาชิก อบต. หมู่ 9


นายถาวร พรมโยธา
สมาชิก อบต. หมู่ 9


นายฉลอง ภาวะนิตย์
สมาชิก อบต. หมู่ 10


นายธีรศักดิ์ หมุนสุข
สมาชิก อบต. หมู่ 10


นายนิวัฒน์ วุฒิเศลา
สมาชิก อบต. หมู่ 11


นางพโยม กัมมันตะคุณ
สมาชิก อบต. หมู่ 12


นายบุญธรรม มัฆวิมาลย์
สมาชิก อบต. หมู่ 12


นายกันหา จันทร์สว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ 14


นายชำนาญ จันใด
สมาชิก อบต. หมู่ 14


นางยุภาพร เนตรวงศ์