กองสาธารณสุข


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข


นางชณิกา ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายชัยยงศ์ น้ำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข


นายสมชาย ตาเทพ
พนักงานประจำรถขยะ


นายจรัญ ชูนิตย์
พนักงานประจำรถขยะ


นายศักดิ์สิทธิ์ เขียวอ้วน
พนักงานประจำรถขยะ


นายกิตติชัย กองปราบ
พนักงานประจำรถขยะ


นายอานนท์ สุโท
จ้างเหมาบริการ


นายชีวิน สุริยะบุตร
จ้างเหมาบริการ