คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


นายอำนวย เมฆอำนวย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


นายเรืองฤทธิ์ จันเกตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


นายอุดม ไชยแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก