องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 
1  การคมนาคม
การคมนาคมขนส่งของตำบลสามแยก   สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทางรถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่ 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2277  -  212
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212 - 2047
        ตำบลสามแยกเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ  จังหวัดยโสธร  ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 69  กม. ห่างจาก  กรุงเทพมหานคร ประมาณ 600  กม. 

2  การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                   ปัจจุบันการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่จะมีปัญหาในเรื่อง  ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนนเส้นทางหลวง  หรือทางสายหลักช่วงผ่านกลางหมู่บ้าน  ทางแยกต่างๆ
                   สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง   ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง  ระยะถนนทั้งหมดในทุกหมู่บ้าน จำนวน  71,680 เมตร

3  การโทรคมนาคม
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                      1        แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                        -         แห่ง

 การไฟฟ้า
- ไฟฟ้ามีใช้ทั้งหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                               30      สาย
-  บึง  ,  หนองและอื่น ๆ                         20      แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย                                             4        แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น                                        4        แห่ง
-  บ่อโยก                                          6        แห่ง
-  อื่น ๆ  (ระบุ)                                   -         แห่ง
 
วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 391