องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
 
1. การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) เมื่อว่างงานจากฤดูทำนาแล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้อีกบางส่วนจะอพยพไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่
              ตำบลสามแยกโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร   มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลสามแยกแห่งนี้มีการพึ่งพออาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำสวน และรับราชการ  จึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้   ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปี คือ สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง  เหตุผลที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง   เพราะว่าในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งจึงทำให้ไม่มีน้ำในการทำนา พื้นที่ที่ทำนาปี ได้แก่  พื้นที่ทุกหมู่บ้าน    โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในช่วงการทำนาปีในพื้นที่ตำบลสามแยก  คือ ข้าวเหนียว กข.6  ข้าวหอมมะลิ 501
                  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  เมื่อว่างงานจากฤดูกาลทำนาแล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง   จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้ทั้งหมด  ซึ่งมีบางส่วนไปทำงานนอกหมู่บ้าน    เช่น ช่างไม้   ช่างปูน   ส่วนในหมู่บ้านที่มีอาชีพเสริม ได้แก่   รับจ้างทั่วไป  เย็บผ้า ปลูกผัก และค้าขายตามตลาดเคลื่อนที่

2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                                64   แห่ง
2. โรงแรม/รีสอร์ท                                 4   แห่ง
3. อู่ซ่อมรถยนต์,ปะยาง                            19   แห่ง
4. ร้านอาหารตามสั่ง                               15   แห่ง
5. บ้านเช่า                                           17   แห่ง
6. ร้านขายรถมือสอง ,ตรวจสภาพรถ             4   แห่ง
7. โรงสีข้าว,โรงสีชุมชน                            38  แห่ง
8. ร้านเสริมสวย                                     6   แห่ง
9. ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านขายอุปกรณ์คอมฯ      6   แห่ง
10. ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร         4   แห่ง
11. โรงงานผลิตน้ำดื่ม                              3   แห่ง
12. โรงเรียนเอกชน                                 1   แห่ง
13. อื่นๆ                                            59   แห่ง

 
  
วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 422