องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: สภาพสังคม

การศึกษา
     1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      2      แห่ง
     2.  โรงเรียนประถมศึกษา                    3      แห่ง
     3. โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1      แห่ง
     4.  โรงเรียนอาชีวศึกษา                      1      แห่ง
     5.  โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย                   1      แห่ง
 
 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนแยกโรงเรียนประถมศึกษา *ยอดนักเรียน ณ เดือน พฤษภาคม  2557
 
ชั้น บ้านหนองสิม คึมชาด ตาดบก
 ศรีสมพร
บ้านด่าน
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 7 10 17 5 7 12 10 8 18
อนุบาล 2 3 1 4 8 6 14   5 5
อนุบาล 3 - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 11 13 9 6 15 6 17 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 8 5 13 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 4 5 19 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 7 5 12 7 10   17
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 3 19 10 5 15 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 6 8 8 8 16 10 6 16
รวม 44 43 87 59 47 106 53 69 122
ที่มา :ส่วนการศึกษา อบต.สามแยก

สถาบันและองค์กรทางการศึกษา
-  วัด/สำนักสงฆ์                         11      แห่ง
-  มัสยิด                                  -         แห่ง
-  ศาลเจ้า                                -         แห่ง
-  โบสถ์                                  -         แห่ง

สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยก    1        แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน                          -         แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                        -         แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ                 1        แห่ง  คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลิงนกทา
-  สถานีดับเพลิง               -         แห่ง


 
  
วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 382