องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น   1,672    ครัวเรือน แยกเป็น  ชาย 4,088  คน   หญิง 4,187  คน รวมทั้งสิ้น 8,275  คน  
  
ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากรของตำบลสามแยกตามทะเบียนราษฎร์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
0        417    414   831
1 บ้านสามแยก นายปกรณ์   กัณหาคุณ     7       3   10
2 บ้านห้วยกอย นายสำเนียง  สลับศรี 235 232 467
3 บ้านนาขาม นายบุญเลิศ   สอนละ 322 335 657
4 บ้านหนองแฝก นายสุรินทร์  สุนทรารักษ์ 371 375 746
5 บ้านโป่ง นายมังกร   รูปไข่ 288 268 556
6 บ้านด่าน นายถะโหน่ง  โทบุดดี 316   355 671
7 บ้านหนองสิม นายวัชริน  ใจเกื้อ 374  388 762
8 บ้านคึมชาด นายสุเมธา  แสงจันทร์ 458 482 940
9 บ้านศรีสมพร นายแสงจันทร์  สุระพันธ์ 256 243 499
10 บ้านโคกสว่าง นายธีรเมธ  หมุนสุข 202 225 427
11 บ้านพรสวรรค์ นางสำราญ  บุดดาบุตร 182 175 357
12 บ้านภูดิน นางรัชดา  สุตาวงศ์ 131 146 277
14 บ้านตาลบก นายธีระเดช  วิสินชัย 212 225 437
15 บ้านด่านใต้ นายวสรรชัย  บุญเกลี้ยง 317 321 638
รวมทั้งสิ้น 4,088 4,187 8,275
       
 ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอเลิงนกทา ณ เดือน เมษายน 2558
 
 ตารางที่  2   แสดงจำนวนประชากรของตำบลสามแยกตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล
ปี 2557
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสามแยก นายปกรณ์   กัณหาคุณ     4    3   7     2
2 บ้านห้วยกอย นายสำเนียง  สลับศรี 195 202 397 131
3 บ้านนาขาม นายบุญเลิศ   สอนละ 206 251 457 157
4 บ้านหนองแฝก นายสุรินทร์  สุนทรารักษ์ 339 349 688 185
5 บ้านโป่ง นายมังกร   รูปไข่ 186 203 389 123
6 บ้านด่าน นายถะโหน่ง  โทบุดดี 229  254 483 162
7 บ้านหนองสิม นายวัชริน  ใจเกื้อ 312  331 643 180
8 บ้านคึมชาด นายสุเมธา  แสงจันทร์ 325 366 655 220
9 บ้านศรีสมพร นายแสงจันทร์  สุระพันธ์ 227 249 476 126
10 บ้านโคกสว่าง นายธีรเมธ  หมุนสุข 157 179 336 95
11 บ้านพรสวรรค์ นางสำราญ  บุดดาบุตร 131 107 238 92
12 บ้านภูดิน นางรัชดา  สุตาวงศ์ 108 124 232 91
14 บ้านตาลบก นายธีระเดช  วิสินชัย 192 208 400 103
15 บ้านด่านใต้ นายวสรรชัย  บุญเกลี้ยง 224 256 480 153
รวมทั้งสิ้น 2,835 3,082 5,917 1,820
        ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา ปี 2557
   จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ  ปี  2557 อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน
      ตารางที่ 3   จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล  จปฐ.
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน % คน % คน %
        น้อยกว่า  1  ปีเต็ม
            1 ปีเต็ม  - 2 ปี
            3 ปีเต็ม  - 5 ปี
            6 ปีเต็ม  - 11 ปี
           12 ปีเต็ม - 14 ปี
           15 ปีเต็ม - 17 ปี
           18 ปีเต็ม - 25 ปี
           26 ปีเต็ม - 49 ปี
           50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม
     มากกว่า  60 ปีเต็ม  ขึ้นไป
 
    20
    55
    73
    221
    112
    118
    313
 1,139
    462
    322
   0.71
   1.94
   2.57
   7.80
   3.95
   4.61
  11.04
  40.18
  16.30
  11.36
    11
    52
    83
    191
    116
    119
392        1,170
   496
   457
   0.36
   1.52
   2.69
   6.20
   3.76
   3.86
  12.72
  37.96
  16.09
  14.83
   31
   102
   156
   412
   228
   237
   705
  2,309
    958
   779
  0.52
  1.72
  2.64
  6.96
  3.85
  4.01
  11.91
  39.02
  16.19
  13.17
รวม    2,835   100    3,082   100   5,917   100
          ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเลิงนกทา ณ ปี 2557
วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 662