องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: กองคลัง


 

นางฐานิกา   จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

นางมัทรินทราย   สายสุพรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ

     

 

นางณาดาว  วรมงคลโภคิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 
 

นายธนกฤต   ไชยสัจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     

 

นางจิตสุภา   สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 

นายวุฒิชัย   งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 478