องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
หัวข้อ :: สำนักงานปลัด


 

นางปุณณัฐฐา   อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

   

 

รองปลัด

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

     

 

นางนลินทิพย์   คำดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 

นางสาวสิรมณี   ทีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     

 

นางสาวลออรัตน์   วรวิวัฒน์กุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
 

นิติกร

     

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 
 

นายชัยวัฒน์  โคตรสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     

 

จ.อ.พิริยพงศ์   สิงหรา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
 

นางสาวพัชราภรณ์   ศรีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

 

นายศักดิ์ศรี   พันธ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายชัยยงศ์  น้ำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข

     

 

นายสุระศักดิ์   โนนทราย
ภารโรง

 
 

น.ส.อุบลวรรณ   โพธิบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นางบัวลี   บุพกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นางสาวชญานุช  สุนทรารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายชาตรี   จารุสาร
พนักงานขับรถขยะ

 
 

นายสมบูรณ์   แก้วพิลึก
พนักงานขับรถยนต์

     

 

นายสมชาย   ตาเทพ
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

นายวัชชิระ   บุญประสิทธ์
พนักงานประจำรถขยะ

     

 

นางสาวจิตอารีย์  แสนภูวา
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์   เขียวอ้วน
พนักงานประจำรถขยะ

     

 

นายจรัญ   ชูนิตย์
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

น.ส.โชติกา    บุตรวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นายวิชิต  พันธ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายจิตรกร  ไชยสัจ
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นายโกวิท  สุริยะบุตร
จ้างเหมาบริการ

     

 

นายตรีเพ็ชร  กองปราบ
จ้างเหมาบริการ

 
 

นายวีระ  แก้วถิ่นดง
จ้างเหมาบริการ

     

 

นายอานนท์  สุโท
จ้างเหมาบริการ

 
 

นายอนุวัฒน์  เหล่าสิงห์เจริญสุข
จ้างเหมาบริการ

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 565