ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก


สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
           ตำบลสามแยกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา  เป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่น  ๒  รูปแบบ   คือ  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และมีอาณาเขตติดต่อที่ใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ        จดตำบลนาอุดม               อำเภอนิคมคำสร้อย      จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้            จดตำบลโคกสำราญ         อำเภอเลิงนกทา           จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก   จดตำบลบุ่งค้า                 อำเภอเลิงนกทา           จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก     จดตำบลสวาท                 อำเภอเลิงนกทา           จังหวัดยโสธร

2  เนื้อที่      มีขนาดประมาณ  53 ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ  22,014  ไร่
3  แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลตำบลสามแยก

4 ภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศ  ตำบลสามแยกมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ไม่มีภูเขา  สภาพดินเป็น ดินร่วนปนทราย
    
5 สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ
                  ฤดูฝน     จากเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม
                  ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
                  ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม

6 จำนวนหมู่บ้าน
                   หมู่ที่ 1     บ้านสามแยก
                   หมู่ที่ 2     บ้านห้วยกอย-วังโพน
                   หมู่ที่ 3     บ้านนาขาม
                   หมู่ที่ 4     บ้านหนองแฝก
                   หมู่ที่ 5     บ้านโป่ง
                   หมู่ที่ 6     บ้านด่าน
                   หมู่ที่ 7     บ้านหนองสิม
                   หมู่ที่ 8     บ้านคึมชาด
                   หมู่ที่ 9     บ้านศรีสมพร
                   หมู่ที่ 10   บ้านโคกสว่าง
                   หมู่ที่ 11   บ้านพรสวรรค์
                   หมู่ที่ 12   บ้านภูดิน
                   หมู่ที่ 13   บ้านเจริญผล
                   หมู่ที่ 14   บ้านตาลบก
                   หมู่ที่ 15   บ้านด่านใต้
-  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน    11   หมู่  ได้แก่หมู่ที่   2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15
-  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วน      4     หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1 , 11 , 12 , 13
7 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-  จำนวนเทศบาล      1      แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลสามแยก

 

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 632