การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 
O9 Social Network
       Facebook

แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
          
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        แผนการใช้จ่างงบประมาณประจำปี
 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
        
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        ศูนย์บริการ
        เว็บบอร์ด
        Facebook


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
          ศูนย์บริการ
        เว็บบอร์ด
        Facebook

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
        การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
o
45  นโยบายนักทรัพย์
View : 350