องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th


 

นางปุณณัฐฐา   อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

   

ว่าที่ร้อยตรั ปฏิภาณ  มิตรอุดม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

 

 

นางชณิกา  ศรีมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

     

นักวิชาการเกษตร
(ว่าง)

 

นางสาวสิรมณี   ทีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     


พันจ่าอากาศเอกวรศักดิ์  วรโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายราชกิจ  บัวบาน
นิติกร

     

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(ว่าง)

 
 

นายชัยวัฒน์  โคตรสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

 

จ.อ.พิริยพงศ์   สิงหรา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
 

นางสาวพัชราภรณ์   ศรีอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

นายศักดิ์ศรี  พันธ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายชัยยงศ์  น้ำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข

     

 

นายสุระศักดิ์   โนนทราย
ภารโรง

 
 

น.ส.อุบลวรรณ   โพธิบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นางบัวลี   บุพกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นางสาวชญานุช  สุนทรารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายชาตรี   จารุสาร
พนักงานขับรถขยะ

 
 

นายสมบูรณ์   แก้วพิลึก
พนักงานขับรถยนต์

     

 

นายสมชาย   ตาเทพ
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

นายวัชชิระ   บุญประสิทธ์
พนักงานประจำรถขยะ

     

 

นางสาวจิตอารีย์  แสนภูวา
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์   เขียวอ้วน
พนักงานประจำรถขยะ

     

 

นายจรัญ   ชูนิตย์
พนักงานประจำรถขยะ

 
 

น.ส.เนตรนภา  ศรศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายกิตติชัย  กองปราบ
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นายวิชิต  พันธ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นางสาวอรุณรัตน์  จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 
 

นายอนุพนธ์  เชื้อพันธ์
จ้างเหมาบริการ

     

 

นายตรีเพ็ชร  กองปราบ
จ้างเหมาบริการ

 
 

นายวีระ  แก้วถิ่นดง
จ้างเหมาบริการ

     

 

นายอานนท์  สุโท
จ้างเหมาบริการ

 
 

นายอนุวัฒน์  เหล่าสิงห์เจริญสุข
จ้างเหมาบริการ


 
   
View : 655