องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th

 

นางฐานิกา   จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

นางมัทรินทราย   สายสุพรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
นายธีรยุทธ์  ศรีมุงคุณ

เจ้าพนักงานพัสดุ

     

 


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 

นายปรีชา  จารุสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

     

 

นางจิตสุภา   สาระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 

นายวุฒิชัย   งามฉลวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

     
View : 438