องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th

 

นางบุญช่วย   ปาเส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม

 


 

นางนาตยา   ทุมจันทร์
ครู

 
 

นางสาววรารัตน์   กาฬสุวรรณ
ครู

     

 

นางดำเนิน  วงศ์สิทธ์
ครู

 
 

นางบาหยัน  ชูนิตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาวพรทิพา   พรหมภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นายสายันต์ พันธะไชย
ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาววรรณภา   กุลบุตร
ครูพี่เลี้ยง

   

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว

 


 

นางนราภรณ์   ประกอบสุข
ครู

 
 

นางปริมประภา   จารุสาร
ครู

     

 

นางมรกต   รักซื่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวกิ่งแก้ว   องอาจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางมัชธิณี   อาจหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

   
     
View : 434