ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๗๗-๐๐๘ สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - ถนนไปดอนตาล หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกอย ตำบลสามแยก อำ๓อเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เ 27 เม.ย. 63 51
ประกาศประปาขนาดดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านคึมชาด 13 มี.ค. 62 98
ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลาง 29 ม.ค. 62 77
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 18 ม.ค. 61 68
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 54
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 48
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 58
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 103
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 47
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 53
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง 6 ธ.ค. 60 46
ประกาศตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 15 พ.ย. 60 45
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 9 พ.ย. 60 59
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ที่5 9 พ.ย. 60 47
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ไบค์เลน) 21 ก.ย. 60 47
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสามแยก 18 ส.ค. 60 66
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นหนองขาม-ลำห้วยเซหลง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 63
ประกาศราคากลางโครงการลงหินลูกรังเส้นบ้าน นายวิเศษ วิสินชัย-วัดตาดแม่แล้ง บ้านตาดบก หมู่ที่ 14 18 ส.ค. 60 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 18 ส.ค. 60 53
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอู่ฉัตรสุวรรณ-ไปบ้านม่วงกาซัง-บ้านภูดิน หมู่ที่ 12 18 ส.ค. 60 53
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีาเสริมเหล็ก เส้นบ้านโป่ง -ถนนทยาปัสสา บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 55
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนา นายสถิต วันลา-ถึงนา ผกก.ศิลป์ชัย จันบุ๋ม บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 18 ส.ค. 60 65
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคึมชาดหมู่ที่ 8 27 ก.ค. 60 52
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 15 มิ.ย. 60 66
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ 5 15 มิ.ย. 60 75
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาปิด บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 15 พ.ค. 60 58
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านด่านใต้ หมู่ 15 15 พ.ค. 60 52
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11 บ้านพรสวรรค์ 4 พ.ค. 60 51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านภูดิน 4 พ.ค. 60 57