ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วารสารสามเเยก ฉบับวันที่ 16 พฤศภาคม 2564 16 พ.ค. 64 9
นายก ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลโควิด 19 12 พ.ค. 64 14
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รรัปชั่น 19 เม.ย. 64 36
กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 16 มี.ค. 64 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 10 ก.พ. 64 52
วารสารสามเเยก ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2564 10 ก.พ. 64 5
วารสารสามเเยก ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2564 10 ก.พ. 64 6
การขยายกำหนดเวลาดำเนินแสดงการเสียภาษี 2564 9 ก.พ. 64 62
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 9 ก.พ. 64 42
ประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 18 พ.ย. 63 427
ประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (เพิ่ิมเติม) 18 พ.ย. 63 104
พิธีมอบใบประกาศ รร.ผู้สูงอายุ ปี 2563 12 พ.ย. 63 82
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จย่า 22 ต.ค. 63 83
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 16 ต.ค. 63 68
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 63 73
ออกสำรวจตรวจงานขุดเจาะบาดาล บ.ตาลบก ม.14 21 ก.ย. 63 87
ตรวจงานขุดลอกหนองคึมชาด ม.8 21 ก.ย. 63 78
ตรวจงานขุดลอก นานายร่วมรัก 21 ก.ย. 63 86
ตรวจงานนายพิสสะไม ม.3 21 ก.ย. 63 68
โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยบง บ้านหนองสิม หมู่ 7 17 ก.ย. 63 74
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 17 ก.ย. 63 83
โครงการขุดลอกคลองและซ่อมแซมคอสะพาน บ้านคึมชาด หมู่ที่8 17 ก.ย. 63 78
โครงการขุดลอกหนองลาดควาย บ้านด่าน หมู่ 6 17 ก.ย. 63 115
ทัศนศึกษา เรียนรุ้นอกห้องเรียน 17 ก.ย. 63 72
ขุดลอกหนองลาดควาย บ.ด่าน ม.6 15 ก.ย. 63 75
ขุดลอกหนองคึมชาด บ.คึมชาด ม.8 15 ก.ย. 63 73
คอสพานห้วยบง บ.หนองสิม ม.7 15 ก.ย. 63 69
รางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 15 ก.ย. 63 69
ส่งมอบบ้านโครงการก่อสร้างบ้านมอบคืนความสุขสู่คนดีศรีเมืองยศ 11 ก.ย. 63 72
สำรวจโครงการตัดหญ้าภายในตำบล 9 ก.ย. 63 66