ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จย่า 22 ต.ค. 63 0
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 16 ต.ค. 63 2
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 63 8
ออกสำรวจตรวจงานขุดเจาะบาดาล บ.ตาลบก ม.14 21 ก.ย. 63 11
ตรวจงานขุดลอกหนองคึมชาด ม.8 21 ก.ย. 63 11
ตรวจงานขุดลอก นานายร่วมรัก 21 ก.ย. 63 10
ตรวจงานนายพิสสะไม ม.3 21 ก.ย. 63 10
โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยบง บ้านหนองสิม หมู่ 7 17 ก.ย. 63 9
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 17 ก.ย. 63 10
โครงการขุดลอกคลองและซ่อมแซมคอสะพาน บ้านคึมชาด หมู่ที่8 17 ก.ย. 63 8
โครงการขุดลอกหนองลาดควาย บ้านด่าน หมู่ 6 17 ก.ย. 63 7
ทัศนศึกษา เรียนรุ้นอกห้องเรียน 17 ก.ย. 63 6
ขุดลอกหนองลาดควาย บ.ด่าน ม.6 15 ก.ย. 63 7
ขุดลอกหนองคึมชาด บ.คึมชาด ม.8 15 ก.ย. 63 7
คอสพานห้วยบง บ.หนองสิม ม.7 15 ก.ย. 63 8
รางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 15 ก.ย. 63 6
ส่งมอบบ้านโครงการก่อสร้างบ้านมอบคืนความสุขสู่คนดีศรีเมืองยศ 11 ก.ย. 63 7
สำรวจโครงการตัดหญ้าภายในตำบล 9 ก.ย. 63 8
ออกสำรวจถนนลุกรังชำรุด 8 ก.ย. 63 7
วางท่อระบายน้ำ บ้านตาลบก หมู่14 1 ก.ย. 63 10
ประชุม 1 ก.ย. 63 12
การายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ก.ย. 63 5
คันดินฝายน้ำล้น ลำห้วยเซบายขาดชำรุด 31 ส.ค. 63 8
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 28 ส.ค. 63 432
วันแม่แห่งชาติ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม 13 ส.ค. 63 14
วันแม่แห่งชาติ 13 ส.ค. 63 14
ประกาศ อบต.สามแยก เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำแหน่ง 13 ส.ค. 63 16
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 7 ส.ค. 63 9
ประกาศสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เช้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที,มี ภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 4 ส.ค. 63 13
โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2563 31 ก.ค. 63 16