ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เช้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที,มี ภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 4 ส.ค. 63 3
โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี2563 31 ก.ค. 63 1
ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้ 31 ก.ค. 63 1
กิจกรรมพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสามแยก ปี 2563 22 ก.ค. 63 5
ครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง 20 ก.ค. 63 5
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 ก.ค. 63 8
กิจกรรมตู้ปันสุข ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 11 10 ก.ค. 63 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 2 ก.ค. 63 6
เข้าศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับมือกับสถานการณ์โควิด 2 ก.ค. 63 10
ประกาศอำเภอเลิงนกทา. เรื่อง การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 26 มิ.ย. 63 7
จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเลิงนกทา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มิ.ย. 63 12
กิจกรรมโครงการบรมส่งเสริมการออกกำลังกาย. โดยงานหลักประกันสุขภาพ อบต.สามแยก 26 มิ.ย. 63 7
ตุ้ปันสุข 26 มิ.ย. 63 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 26 มิ.ย. 63 11
กิจกรรมโครงการด้านสุขภาพ กับการออกกำลังกาย โดยโครงการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 26 มิ.ย. 63 10
ตุ้ปันสุข ณ บ้านคึมชาด หมู่ 8 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรตุ้ปันสุข ณ บ้านคึมชาด หมู่ 8 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 26 มิ.ย. 63 10
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกได้ดำเนินการออกหน่วยบริการ ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 2019 21 พ.ค. 63 22
สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 2 พ.ค. 63 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกอง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 27 ม.ค. 63 57
งานประเพณีลอยกระทงของ อบต.สามแยก 8 พ.ย. 62 50
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 62 41
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 55
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 48
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 44
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นชยางกูร-บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกอย 18 ส.ค. 60 69
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นถนนชยางกูร-ถึงทางไปภูถ้ำพระ บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 18 ส.ค. 60 79
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 18 ส.ค. 60 78
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นบ้านโป่ง-ฝายน้ำล้น บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลัง อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 40
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 9 27 ก.ค. 60 45