ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกได้ดำเนินการออกหน่วยบริการ ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 2019 21 พ.ค. 63 5
สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 2 พ.ค. 63 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกอง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 27 ม.ค. 63 41
งานประเพณีลอยกระทงของ อบต.สามแยก 8 พ.ย. 62 34
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 62 30
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 39
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 35
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5 ม.ค. 61 31
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นชยางกูร-บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกอย 18 ส.ค. 60 57
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นถนนชยางกูร-ถึงทางไปภูถ้ำพระ บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 18 ส.ค. 60 67
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 18 ส.ค. 60 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นบ้านโป่ง-ฝายน้ำล้น บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 46
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลัง อบต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 18 ส.ค. 60 27
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 9 27 ก.ค. 60 31
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาปิด บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 36
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นไปสะพานไม้ข้ามลำห้วยกอย บ้านห้วยกอย หมู่ที่ 2 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 32
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาปิด บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 29
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นบ้านคึมชาด-บ้านพรสวรรค์ บ้านคึมชาด หมู่ที่ 8 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 34
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเส้นบ้านศรีสมพร-ที่พักสงฆ์ บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 9 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 31
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ตามแบบ ปปช.01 17 ก.ค. 60 29
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ 8 ก.พ. 60 176
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 14 ก.ค. 59 42
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 27 มิ.ย. 59 41
ขอเชิญร่วมเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 12 ม.ค. 59 203
โครงการ อบต.สัญจร ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 0 -1957 343