ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 16 มี.ค. 64 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 10 ก.พ. 64 25
การขยายกำหนดเวลาดำเนินแสดงการเสียภาษี 2564 9 ก.พ. 64 23
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 9 ก.พ. 64 23
ประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 18 พ.ย. 63 362
ประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (เพิ่ิมเติม) 18 พ.ย. 63 72
พิธีมอบใบประกาศ รร.ผู้สูงอายุ ปี 2563 12 พ.ย. 63 54
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จย่า 22 ต.ค. 63 62
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 16 ต.ค. 63 50
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 63 56
ออกสำรวจตรวจงานขุดเจาะบาดาล บ.ตาลบก ม.14 21 ก.ย. 63 63
ตรวจงานขุดลอกหนองคึมชาด ม.8 21 ก.ย. 63 53
ตรวจงานขุดลอก นานายร่วมรัก 21 ก.ย. 63 63
ตรวจงานนายพิสสะไม ม.3 21 ก.ย. 63 49
โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยบง บ้านหนองสิม หมู่ 7 17 ก.ย. 63 58
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 17 ก.ย. 63 54
โครงการขุดลอกคลองและซ่อมแซมคอสะพาน บ้านคึมชาด หมู่ที่8 17 ก.ย. 63 56
โครงการขุดลอกหนองลาดควาย บ้านด่าน หมู่ 6 17 ก.ย. 63 69
ทัศนศึกษา เรียนรุ้นอกห้องเรียน 17 ก.ย. 63 47
ขุดลอกหนองลาดควาย บ.ด่าน ม.6 15 ก.ย. 63 49
ขุดลอกหนองคึมชาด บ.คึมชาด ม.8 15 ก.ย. 63 49
คอสพานห้วยบง บ.หนองสิม ม.7 15 ก.ย. 63 47
รางระบายน้ำ บ้านนาขาม หมู่ 3 15 ก.ย. 63 44
ส่งมอบบ้านโครงการก่อสร้างบ้านมอบคืนความสุขสู่คนดีศรีเมืองยศ 11 ก.ย. 63 56
สำรวจโครงการตัดหญ้าภายในตำบล 9 ก.ย. 63 48
ออกสำรวจถนนลุกรังชำรุด 8 ก.ย. 63 64
วางท่อระบายน้ำ บ้านตาลบก หมู่14 1 ก.ย. 63 51
ประชุม 1 ก.ย. 63 50
การายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ก.ย. 63 66
คันดินฝายน้ำล้น ลำห้วยเซบายขาดชำรุด 31 ส.ค. 63 51