คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือธุรการ   28 เม.ย. 64 25
ประมวลข้าราชการ   19 เม.ย. 64 11
ประมวลข้าราชการ   19 เม.ย. 64 9
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร   19 เม.ย. 64 13
แผนส่งเสริมมาตรฐาน วินัย   19 เม.ย. 64 12
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   19 เม.ย. 64 9
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   22 ต.ค. 62 83
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ต.ค. 62 68
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ต.ค. 62 70
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ   7 ม.ค. 62 57
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ธ.ค. 61 144
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   2 ม.ค. 61 92
อำนาจหน้าที่ของ อบต.   20 ต.ค. 60 150