องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
แบบคำร้องทั่วไป   13 มี.ค. 62 12
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   13 มี.ค. 62 14
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน   13 มี.ค. 62 11
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   4 ม.ค. 61 13
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   4 ม.ค. 61 13
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)   4 ม.ค. 61 12
การแจ้งขุดดิน   4 ม.ค. 61 18
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   4 ม.ค. 61 13
การรับชำระภาษีป้าย   4 ม.ค. 61 15
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   4 ม.ค. 61 13
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน   4 ม.ค. 61 13
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ม.ค. 61 13
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ม.ค. 61 15
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   3 ม.ค. 61 15