องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
แบบคำร้องทั่วไป   13 มี.ค. 62 9
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   13 มี.ค. 62 11
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน   13 มี.ค. 62 8
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   4 ม.ค. 61 10
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   4 ม.ค. 61 10
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)   4 ม.ค. 61 8
การแจ้งขุดดิน   4 ม.ค. 61 15
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   4 ม.ค. 61 10
การรับชำระภาษีป้าย   4 ม.ค. 61 12
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   4 ม.ค. 61 9
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน   4 ม.ค. 61 10
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ม.ค. 61 9
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ม.ค. 61 12
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   3 ม.ค. 61 10