มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   19 เม.ย. 64 11
มาตรการและแนวทางการเผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะ   19 เม.ย. 64 14
มาตรการและแนวทางการเผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะ   19 เม.ย. 64 14
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ   19 เม.ย. 64 13
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   19 เม.ย. 64 10
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 เม.ย. 64 12
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน   19 เม.ย. 64 10
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 64 14
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 63 61
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   13 พ.ค. 62 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ต.ค. 61 100
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   19 ม.ค. 61 102
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   19 ม.ค. 61 96
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   2 ม.ค. 61 59
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   4 ต.ค. 59 74