องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแ 001   2 ม.ย. 62 8
แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 62 5
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ต.ค. 61 5
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   9 ต.ค. 61 4
งบแสดงฐานะการเงิน 61 อบต.สามแยก   3 ต.ค. 61 5
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561   3 ก.ย. 61 6
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๓-ครั้งที่-๑   27 ส.ค. 61 4
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๒-ครั้งที่-๑   17 ม.ย. 61 4
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๒-ครั้งที่-๒   17 ม.ย. 61 4
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๑-ครั้งที่-๑   19 ก.พ. 61 4
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๑-ครั้งที่-๒   19 ก.พ. 61 5
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   19 ม.ค. 61 6
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   19 ม.ค. 61 5
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พ.ศ.๒๕๖๒   4 ม.ค. 61 7