องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
การติดตามประเมินผลแผนฯ   13 มี.ค. 62 21
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ธ.ค. 61 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๔-ครั้งที่-๑   5 พ.ย. 61 16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   15 ต.ค. 61 59
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๓-ครั้งที่-๒   27 ส.ค. 61 19
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   13 มิ.ย. 61 111
การประชุมบูรณาการ ปี 2560   13 มิ.ย. 61 114
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 118
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 112
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 120
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560   12 มิ.ย. 61 117
แผนการดำเนินงาน ปี 2561   26 ต.ค. 60 64
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   26 ต.ค. 60 61
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2560   20 ต.ค. 60 70
อำนาจหน้าที่ของ อบต.   20 ต.ค. 60 67
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สามแยก ๖๑-๖๔   20 ต.ค. 60 77
ข้อบัญญัติปี 61   20 ต.ค. 60 67
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ 2561   9 ต.ค. 60 56
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 158
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   17 ก.ค. 60 148
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 158
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 246
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 158
แผนการพัสดุ พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 143
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   17 ก.ค. 60 165
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง   6 ก.ค. 60 157
แผนการดำเนินงาน   6 ก.ค. 60 153
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   17 พ.ค. 60 164
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561   27 ม.ค. 60 183
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   27 ม.ค. 60 171