องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
การติดตามประเมินผลแผนฯ   13 มี.ค. 62 5
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ธ.ค. 61 49
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๔-ครั้งที่-๑   5 พ.ย. 61 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   15 ต.ค. 61 46
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๓-ครั้งที่-๒   27 ส.ค. 61 5
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   13 มิ.ย. 61 98
การประชุมบูรณาการ ปี 2560   13 มิ.ย. 61 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 105
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 99
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 108
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560   12 มิ.ย. 61 98
แผนการดำเนินงาน ปี 2561   26 ต.ค. 60 53
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   26 ต.ค. 60 48
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2560   20 ต.ค. 60 58
อำนาจหน้าที่ของ อบต.   20 ต.ค. 60 56
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สามแยก ๖๑-๖๔   20 ต.ค. 60 63
ข้อบัญญัติปี 61   20 ต.ค. 60 56
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ 2561   9 ต.ค. 60 42
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 137
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   17 ก.ค. 60 137
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 146
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 204
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 145
แผนการพัสดุ พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 131
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   17 ก.ค. 60 152
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง   6 ก.ค. 60 146
แผนการดำเนินงาน   6 ก.ค. 60 142
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   17 พ.ค. 60 152
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561   27 ม.ค. 60 171
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   27 ม.ค. 60 160