องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร ยินดีต้อนรับ www.3yaek.go.th
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
การติดตามประเมินผลแผนฯ   13 มี.ค. 62 13
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ธ.ค. 61 55
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๔-ครั้งที่-๑   5 พ.ย. 61 9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561   15 ต.ค. 61 53
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี-พ.ศ.๒๕๖๑-สมัยที่-๓-ครั้งที่-๒   27 ส.ค. 61 10
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   13 มิ.ย. 61 104
การประชุมบูรณาการ ปี 2560   13 มิ.ย. 61 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 110
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 106
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2560   13 มิ.ย. 61 113
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560   12 มิ.ย. 61 105
แผนการดำเนินงาน ปี 2561   26 ต.ค. 60 58
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก   26 ต.ค. 60 54
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2560   20 ต.ค. 60 64
อำนาจหน้าที่ของ อบต.   20 ต.ค. 60 62
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สามแยก ๖๑-๖๔   20 ต.ค. 60 69
ข้อบัญญัติปี 61   20 ต.ค. 60 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ 2561   9 ต.ค. 60 48
ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 148
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   17 ก.ค. 60 143
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 151
ข้อมูลรายรับรายจ่าย พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 232
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 150
แผนการพัสดุ พ.ศ.2559   17 ก.ค. 60 137
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   17 ก.ค. 60 158
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง   6 ก.ค. 60 150
แผนการดำเนินงาน   6 ก.ค. 60 146
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   17 พ.ค. 60 158
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561   27 ม.ค. 60 175
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   27 ม.ค. 60 164